Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności kursy.wcies.edu.pl

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  kursy.wcies.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 02.10.2013
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.10.2022

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty PDF. XLS. XLSX, DOC, DOCX mogą być niezgodne lub częściowo zgodne,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

Skróty klawiaturowe

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 25.10.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Karolina Malczyk, koordynatorka ds. dostępności
  kmalczyk@eduwarszawa.pl;
  ul. Stara 4, 00 -231 Warszawa
  tel.: 22 628 67 64,  22 628 01 79 w. 18 (sekretariat)
  Sekretariat czynny jest w godz. 8.00-16.00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biura Edukacji
 • Adres: Urząd m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00–056 Warszawa
 • E-mail: Sekretariat.BE@um.warszawa.pl
 • Telefon: 48224433500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.